LNZDMA

Lietuvos nacionalinė židinių-dūmtraukių montuotojų asociacija

Kalendorius

<<  Spalis 2022  >>
 Pi  An  Tr  Ke  Pe  Še  Se 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Prisijungti

LNŽDMA įstatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos nacionalinė židinių - dūmtraukių montuotojų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo principu jungiantis fizinius ir juridinius asmenis, teikiančius krosnių, židinių ir dūmtraukių prekybos, projektavimo, gamybos, montavimo, techninės priežiūros bei aptarnavimo paslaugas.

2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

3. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos nacionalinė židinių – dūmtraukių montuotojų asociacija.  

4. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

5. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu ir bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje. Asociacija gali turėti savo emblemą ir logotipą.

6. Asociacijos veiklos terminas neribotas.

7. Asociacijos finansinės veiklos metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

II. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS

  

8. Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra:

8.1. koordinuoti Asociacijos narių veiklą, skatinti jų bendradarbiavimą, formuoti bendrą veiklos strategiją;

8.2. telkti Asociacijos narių pastangas ir potencialą sprendžiant jiems aktualius klausimus;

8.3. atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.

9. Siekdama užsibrėžtų tikslų, Asociacija vykdo šiuos uždavinius:

9.1. kaupia, analizuoja ir sistemina Asociacijos narių veiklos srities informaciją, ja teikia Asociacijos nariams;

9.2. skatina Asociacijos narių ekonominius ryšius, teikia pasiūlymus dėl tarpusavio kooperacijos vystymo;

9.3. bendradarbiauja su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis rengiant teisės aktus, programas, norminius dokumentus, susijusius su Asociacijos narių veikla;

9.4. bendradarbiauja su žiniasklaidos priemonėmis, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis institucijomis šviečiant visuomenę aktualiais krosnių, židinių ir dūmtraukių įrengimo bei priežiūros klausimais, organizuoja informacines ir viešinimo kampanijas; 

9.5. rūpinasi krosnininkų ir kaminkrėčių profesine kompetencija, kuria jų atestacijos, profesinės priežiūros, profesinės kvalifikacijos kėlimo sistemą, dalyvauja profesinio mokymo programų akreditavime;

9.6. rengia seminarus, ruošia informacinius biuletenius ir kitus leidinius, susijusius su Asociacija ir jos narių veikla;

9.7. plėtoja krosninkų ir kaminkrečių profesines tradicijas; 

9.8. teikia Asociacijos nariams informaciją apie organizuojamas parodas, muges, verslo misijas, konferencijas, seminarus, mokymus ir kitus renginius Lietuvoje ir užsienyje, organizuoja bendrą dalyvavimą juose;

9.9. bendradarbiauja su kitomis analogiškomis Lietuvos Respublikos ir kitų šalių bei tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja jų veikloje;

9.10. atstovauja Asociacijos nariams įvairiose institucijose, įgyvendinant bendrus tikslus, o taip pat gina jų interesus;

9.11. gauna paramą bei teikia paramą ir labdarą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.

10. Siekdama savo tikslų, Asociacija gali užsiimti šių rūšių veikla:

10.1. knygų, laikraščių, žurnalų, kitų periodinių leidinių leidyba, kitų švietimo priemonių leidyba ir tiražavimas;

10.2. renginių organizavimas;

10.3. švietimas ir profesinis tobulinimas;

10.3. projektiniai – konstruktoriniai darbai;

10.4. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

10.5. teisinės, verslo valdymo, įmonių veiklos ir kitas konsultavimas;

10.6.  rinkos poreikių ir problemų analizė, duomenų rinkimas ir analizė;

10.7. verslininkų ir darbdavių organizacijų veikla, visuomeninių organizacijų veikla;

10.8.  nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, nuoma.

11. Vykdyti veiklą, kuri yra licencijuojama, Asociacija gali tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

12. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija gali turėti ir įgyti tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, kituose teisės aktuose bei šiuose įstatuose.

 

III. ASOCIACIJOS NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR ŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA bei SĄLYGOS

 

13. Į Asociaciją priimami juridiniai ir fiziniai asmenys, veikiantys krosnių, židinių ir dūmtraukių prekybos, projektavimo, gamybos, montavimo, techninės priežiūros bei aptarnavimo paslaugų srityse. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys.

14. Nauji Asociacijos nariai priimami valdybos sprendimu. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, Asociacijos valdybai turi pateikti prašymą tapti Asociacijos nariu ir dviejų Asociacijos narių rekomendacijas.

15. Prašyme turi būti nurodyta:

15.1. informacija apie kandidatą;

15.2. motyvai, kodėl jis nori tapti Asociacijos nariu;

15.3. įsipareigojimas, tapus Asociacijos nariu, vykdyti Asociacijos veiklą reglamentuojančių įstatymų bei kitų teisės aktų, Asociacijos įstatų, sumokėti stojamąjį ir mokėti nario mokesčius.

16. Asociacijos Valdyba prašymą turi apsvarstyti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo jo gavimo dienos. Valdyba apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja pareiškėją. Už naujo nario priėmimą į Asociaciją turi balsuoti ne mažiau 2/3 valdybos narių.

17. Atsisakyti priimti naują narį galima tik tuo atveju, jei kandidatas neatitinka Asociacijos nariams keliamų reikalavimų arba yra žinoma, kad jis vykdo Asociacijos įstatams prieštaraujančią veiklą.

18. Asmuo laikomas tapusiu Asociacijos nariu Asociacijos valdybos posėdžio, priėmusio jį į narius, sprendimo priėmimo dieną, jeigu valdyba nenustatė vėlesnės datos, ir kai jis sumoka stojamąjį mokestį.

19. Stojamąjį mokestį naujai priimti Asociacijos nariai privalo sumokėti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Asociacijos valdybos posėdžio, priėmusio jį į narius, sprendimo priėmimo dienos.

20. Stojamojo mokesčio dydį nustato visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.

21. Naujai priimtam nariui įteikiamas Asociacijos nario pažymėjimas. Pažymėjimą pasirašo Asociacijos valdybos pirmininkas.

22. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų, jei pastarieji yra įsteigti,  buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys. 

23. Narystė Asociacijoje nevaržo nario gamybinio, ūkinio savarankiškumo, asmens teisių.

24. Asociacijos narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų raštu apie tai įspėjęs Asociacijos valdybą. Jeigu nario pareiškime išstojimo data nenurodyta, laikoma, jog išstojimo data yra minėto įspėjimo termino pasibaigimo diena.

25. Išstojimas iš Asociacijos įforminamas valdybos sprendimu.

26. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos jeigu:

26.1. sistemingai nesilaikė Asociacijos įstatų;

26.2. nario mokesčio mokėjimas vėluoja daugiau kaip 6 mėnesius;

26.3. pasinaudodamas iš Asociacijos gauta informacija, sudarė sandorius, dėl kurių Asociacija ar Asociacijos nariai patyrė nuostolių;

26.4. nevykdo sutartinių įsipareigojimų Asociacijai ar jos nariams;

26.5. vykdo Asociacijos tikslams prieštaraujančią veiklą.

27. Paaiškėjus faktams, dėl kurių Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, Asociacijos valdyba raštu įspėja prasižengusį Asociacijos narį, nurodo jo nusižengimus ir nustato terminą, per kurį šie nusižengimai turi būti pašalinti arba jų sukeltos pasekmės neutralizuotos. Šis terminas negali būti trumpesnis negu 60 dienų

28. Jeigu įspėtas Asociacijos narys per nustatytą terminą nepašalina priežasčių, dėl kurių jis gali būti pašalintas iš Asociacijos, priimamas Asociacijos valdybos sprendimas dėl jo pašalinimo iš Asociacijos narių. Asociacijos narys apie ketinimą jį pašalinti iš Asociacijos ir tokio ketinimo priežastis turi būti informuotas raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki Asociacijos valdybos posėdžio dienos.

29. Už Asociacijos nario pašalinimą iš Asociacijos turi balsuoti ne mažiau 2/3 Asociacijos valdybos narių.

30. Pašalinimo iš Asociacijos diena laikoma Asociacijos valdybos posėdžio, pašalinusio narį iš Asociacijos sprendimo priėmimo diena, jeigu valdyba nenustatė vėlesnės datos.

31. Iš Asociacijos išstojusiems ar pašalintiems nariams stojamasis ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Atsiskaitymai pagal Asociacijos ir jos narių tarpusavio sutartinius įsipareigojimus sprendžiami sutartyse nustatyta tvarka.

32. Iš Asociacijos išstojęs arba pašalintas narys iš naujo į Asociaciją gali būti priimtas bendrais pagrindais.

 

IV. Asociacijos narių teisės ir pareigos

 

33. Asociacijos narys turi teisę:

33.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame Asociacijos narių susirinkime;

33.2. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;

33.3. rinkti ir būti renkamas į Asociacijos valdymo ir kitas organizacines struktūras;

33.4. teikti ir realizuoti konkrečius pasiūlymus, dalyvauti įgyvendinant Asociacijos programas ir projektus;

33.5. naudotis Asociacijos sukaupta informacija bei resursais, realizuojant savo pasiūlymus;

33.6. gauti iš Asociacijos konsultacijas ir kitą paramą, ginant savo teisėtus interesus;

33.7. ginčyti Asociacijos valdymo organų sprendimus;

33.8. ginti savo, Asociacijos nario, teises ir teisėtus interesus teismo tvarka tuo atveju, jei minėtos teisės ir interesai buvo pažeisti;

33.9. būti kitų Asociacijų nariu;

33.10. bet kada išstoti iš Asociacijos;

33.11. kitas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

34. Asociacijos narys privalo:

34.1. laikytis Asociacijos įstatų ir Asociacijos etikos kodekso bei profesinio elgesio standartų;

34.2. dalyvauti visuotiniuose Asociacijos narių susirinkimuose;

34.3. vykdyti visuotinio Asociacijos susirinkimo priimtus sprendimus ir valdybos sprendimus;

34.4. vykdyti įsipareigojimus Asociacijai ir jos narių tarpusavio susitarimus ir įsipareigojimus;

34.5. remti ir aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje įgyvendinant veiklos programas bei projektus;

34.6. teikti Asociacijos valdymo organams reikalingą informaciją apie savo veiklą, susijusią su Asociacija;

34.7. teikti Asociacijai pasiūlymus bendrų problemų sprendimui;

34.8. saugoti Asociacijos ir jos narių komercines paslaptis;

34.9. nevykdyti Asociacijos tikslams prieštaraujančios veiklos;

34.10. nustatyta tvarka ir laiku mokėti nario mokestį.

 

V. ASOCIACIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

 

35. Asociacijos organai yra: visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – direktorius.

36. Aukščiausias Asociacijos organas – visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Jis šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis visuotinis susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių ar valdyba.

37. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas šaukiamas Asociacijos valdybos sprendimu. Apie visuotinį narių susirinkimą Asociacijos nariams pranešama raštu (laišku, faksu arba el. paštu) nurodant susirinkimo datą, vietą, laiką ir darbotvarkę, ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo. Jeigu visi Asociacijos nariai raštu (laišku, faksu arba el. paštu) išreiškia savo sutikimą, nustatyto termino galima nesilaikyti. 

38. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

39. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys turi vieną balsą. Asociacijos narys – juridinis asmuo, šią teisę realizuoja per fizinį asmenį – savo deleguota atstovą.

40. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus sprendimus dėl Asociacijos įstatų keitimo, Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos ir kai renkama valdyba. Šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

41. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio ir ne anksčiau kaip po 7 dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą Asociacijos nariai turi būti informuojami ne vėliau, kaip 5 dienos iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo šių įstatų 37 punkte nustatytu būdu.

42. Visuotinis narių susirinkimas protokoluojamas. Protokolą pasirašo visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

43. Visuotinis narių susirinkimas:

43.1. keičia Asociacijos įstatus;

43.3. keičia Asociacijos buveinę;

43.3. nustato Asociacijos valdybos narių skaičių, renka ir atšaukia jos narius;

43.4. skiria revizorių (auditorių) ir nustato jo vykdomos veiklos apmokėjimo tvarką;

43.5. nustato Asociacijos narių stojamojo ir narių mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką, kuriuos tvirtina atskiru dokumentu;

43.6. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

43.7. valdybos teikimu tvirtina Asociacijos biudžetą bei numatomos veiklos programą;

43.8. priimą sprendimą dėl Asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo;

43.9. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

43.10. priima sprendimus dėl filialų, atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų įstatus;

43.11. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei tai nepriskirta kitų asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

44. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

45. Asociacijos valdymo organų nariai, jeigu jie nėra asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.

46. Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.

47. Asociacijos valdybą renka Visuotinis narių susirinkimas 3 metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

48. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiausiai balų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių vienodą balsų skaičių, yra daugiau negu laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kurio metu Asociacijos nariai turi galimybę balsuoti tik už vieną iš kandidatų, surinkusių vienodą balsų skaičių. Jeigu Asociacijos narys, kuris yra valdybos narys, pašalinamas iš Asociacijos, jis taip pat atšaukiamas iš valdybos. 

49. Asociacijos valdybos narių skaičių, kuris negali būti mažesnis kaip 3 (trys) nariai, nustato Visuotinis narių susirinkimas. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį Valdyba renka iš savo narių.

50. Valdybos nariai turi teisę atsistatydinti nepasibaigus kadencijai, prieš 14 dienų raštu pranešdami apie tai valdybos pirmininkui. Valdybos nariui atsistatydinus iš savo pareigų nesibaigus Valdybos kadencijai, vietoj atsistatydinusio Valdybos nario Visuotinis narių susirinkimas renka kitą narį tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba ar atskiri jos nariai gali būti atšaukti nesibaigus jų kadencijai Visuotinis narių susirinkimo sprendimu. Atšaukus atskirą valdybos narį į atšauktojo Valdybos nario vietą Visuotinis narių susirinkimas renka naują narį ar priima sprendimą keisti Valdybos narių skaičių.

 

51. Asociacijos valdyba:

51.1. vykdo visuotinio asociacijos narių susirinkimo pavedimus;

51.2. ruošia Asociacijos veiklos programas ir teikia jas visuotiniam narių susirinkimui;

51.3. planuoja ir koordinuoja Asociacijos veiklą, nustato veiklos reglamentą;

51.4. priima Asociacijos narius ir priima sprendimus dėl narystės nutraukimo, kai narys pareiškia norą išstoti iš Asociacijos;

51.5. priima sprendimus dėl Asociacijos narių pašalinimo iš Asociacijos;

51.6. priima sprendimus sudaryti sandorius;

51.7. sprendžia Asociacijos turto, lėšų kaupimo ir panaudojimo bei investavimo klausimus;

51.8. tvirtina Asociacijos išlaidų sąmatas;

51.9. skiria Asociacijos vienasmenį valdymo organą – direktorių, tvirtina jo pareiginius nuostatus, nustato darbo sutarties sąlygas bei atlyginimą, atleidžia jį iš pareigų;

51.10. nustato Asociacijos administracijos darbuotojų skaičių, pareigybes, pareiginius nuostatus ir atlyginimus;

51.11. analizuoja ir vertina Asociacijos direktoriaus pateiktas ataskaitas bei medžiagą apie Asociacijos veiklos tikslų įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus;

51.12. rengia ir teikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;

51.13. svarsto ir teikia visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus;

51.14. šaukia visuotinius narių susirinkimus;

51.15. teikia pranešimus Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;

51.16. sprendžia visus kitus klausimus, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir šių įstatų priskiriamus valdybos kompetencijai.

52.Valdyba iš savo narių tarpo renka valdybos pirmininką.

53. Valdyba priima sprendimus posėdžiuose. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 2 valdybos nariai. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 4 (keturi) kartus per metus. Posėdžius organizuoja ir jiems pirmininkauja valdybos pirmininkas arba jo pavedimu – vienas iš valdybos narių. Apie posėdį valdybos nariams turi būti pranešta raštu (laišku, faksu arba el. paštu) nurodant posėdžio datą, vietą, laiką ir darbotvarkę, ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki posėdžio. Jeigu visi valdybos nariai raštu (laišku, faksu arba el. paštu) išreiškia savo sutikimą, nustatyto termino galima nesilaikyti. 

54. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 jo narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Kiekvienas valdybos narys turi po vieną balsą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos primininko balsas.

55. Visi valdybos posėdžiai protokoluojami.

56. Valdybos nariai už savo veiksmus atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

57. Valdybos pirmininko funkcijos ir įgaliojimai:

57.1. vadovauja valdybos veiklai;

57.2. tvirtina valdybos sprendimus;

57.3. pasirašo darbo sutartį su direktoriumi;

57.4. pasirašo bendradarbiavimo sutartis, memorandumus, sveikinimus, padėkas;

57.5. vadovauja Asociacijos delegacijoms;

57.6. atstovauja Asociacijai prestižiniuose renginiuose;

57.7. sprendžia kitus jo kompetencijai šiuose įstatuose bei valdybos sprendimuose nustatytus klausimus.

58. Vienasmenis valdymo organas yra Asociacijos direktorius.

59. Savo veikloje direktorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais bei savo pareiginiais nuostatais. 

60. Asociacijos direktorius:

60.1. organizuoja kasdieninę Asociacijos veiklą;

60.2. asociacijos vardu sudaro sandorius ir sutartis;

60.3. atstovauja Asociacijai valstybinėse ir savivaldos institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose ir arbitražuose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

60.4. priima į darbą ir atleidžia Asociacijos administracijos darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

60.5. pasirašo finansinius dokumentus;

60.6. disponuoja Asociacijos lėšomis pagal valdybos patvirtintą sąmatą;

60.7. rengia ir teikia valdybai finansinės veiklos ir kitas ataskaitas;

60.8. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

60.9. teikia informaciją ir dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui;

60.10. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiuose įstatuose bei valdybos sprendimais vykdančiajam direktoriui priskirtas funkcijas.

61. Direktorius kasmet, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju iki eilinio visuotinio Asociacijos narių susirinkimo, turi parengti ir pateikti valdybai susipažinti bei susirinkimui patvirtinti praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitą.

62. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta: 

62.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus; 

62.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje; 

62.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė

62.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje; 

62.5. kita informacija, kuria nustato valdyba.   

63. Direktorius už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

VI. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, VEIKLA IR jų VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 

64. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes.

65. Filialas ar atstovybė yra Asociacijos struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir valdymo organus. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

66. Filialo ir atstovybės pavadinime privalo būti Asociacijos pavadinimas ir atitinkamai žodis “filialas” arba “atstovybė”.

67. Filialas ar atstovybė yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir filialo ar atstovybės nuostatuose.

68. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Asociacijos filialai ir atstovybės veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.

69. Asociacijos įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl Asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Asociacijos prievoles.

70. Asociacijos filialas ar atstovybė gali turėti sąskaitą. Jų turtas apskaitomas Asociacijos finansinėje atskaitomybėje.

71. Filialo ar atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo filialo ar atstovybės vadovas. Filialo ar atstovybės vadovo kompetencija nurodoma filialo ar atstovybės nuostatuose.

72. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės vadovų skyrimo ir atšaukimo priima Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

73. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, priimdamas sprendimą dėl Asociacijos filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo, privalo nustatyti ir veiklos nutraukimo tvarką bei procedūras, taip pat paskirti už tai atsakingą asmenį ir nustatyti jo kompetenciją.

 

VII. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo ASOCIACIJOs nariams tvarka

 

74. Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimai, Asociacijos valdybos sprendimai ar pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami jiems (laišku, faksu arba el. paštu) ne vėliau kaip per 5 dienas po atitinkamo sprendimo priėmimo. Už savalaikį sprendimų ar pranešimų išsiuntimą atsako Asociacijos direktorius.

75. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacijos direktorius ne vėliau kaip per 5 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti sąlygas Asociacijos nariui susipažinti su šiais dokumentais:

75.1. Asociacijos įstatais;

75.2. metinės finansinės atskaitomybės dokumentais;

75.3. Asociacijos veiklos ataskaitomis, audito išvadomis bei ataskaitomis;

75.4. visuotinių Asociacijos narių susirinkimų protokolais ir kitais dokumentais, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo sprendimai;

75.5. kitais Asociacijos dokumentais, kuriais įforminti Asociacijos organų sprendimai;

75.6. dokumentais, kurie turi būti vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

76. Jeigu Asociacijos narys reikalauja pateikti prašomų susipažinti dokumentų kopijas, jis privalo padengti kopijavimo išlaidas.

77. Atsisakymą pateikti dokumentus Asociacijos direktorius turi įforminti motyvuotu raštu.

78. Ginčus dėl Asociacijos nario teisės į informaciją sprendžia Asociacijos valdyba.

 

VIII. Pranešimų ir skelbimų skelbimo tvarka

 

79. Vieši Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar šie įstatai, yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.

 

IX. Įstatų keitimo ir papildymo tvarka

 

80. Asociacijos įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi visuotinis Asociacijos narių susirinkimas bei Asociacijos valdyba.

81. Asociacijos įstatai gali būti keičiami ar papildomi visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 narių balsų dauguma.

82. Asociacijos įstatai keičiami šiais atvejais:

82.1. paaiškėjus, kad įstatuose yra nuostatų, prieštaraujančių Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui bei kitiems teisės aktams;

82.2. pasikeitus Asociacijos veiklą reglamentuojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams;

82.3. paaiškėjus, kad įstatuose yra nuostatų, prieštaraujančių Asociacijos veiklos tikslams, arba jeigu to reikia Asociacijos veiklos tikslų įgyvendinimui;

82.4. kai to motyvuotai reikalauja mažiau kaip 1/10 visų Asociacijos narių.

83. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio narių susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.

84. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

X. Turtas ir LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO Kontrolė

 

85. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti nekilnojamas turtas, transporto priemonės, įrenginiai bei kitas materialusis ir nematerialusis turtas, kuris gali būti įgytas iš šių šaltinių:

85.1. Asociacijos narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

85.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės lėšos, skirtos Asociacijos konkrečių programų įgyvendinimui;

85.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

85.4. parama gauta iš Lietuvos Respublikos ar užsienio fizinių ar juridinių asmenų;

85.5. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

85.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas Asociacijos lėšas;

85.7. skolinto iš kredito įstaigų kapitalo lėšos;

85.8. pajamos, gautos iš šiuose įstatuose numatytų Asociacijos veiklos rūšių;

85.9. pajamos už Asociacijos teikiamas paslaugas;

85.10. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;

85.11. kitos teisėtai gautos lėšos.

86. Asociacijos lėšos naudojamos šiuose įstatuose apibrėžtai veiklai finansuoti.

87. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant labdaros ir paramos tikslus).

88. Valstybės institucijos bei savivaldybės gali skirti lėšų Asociacijai tik tikslinėms programoms įgyvendinti. Šios lėšos gali būti naudojamos tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos ar savivaldybės patvirtintą sąmatą.

89. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojamos jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams ir su jos nariais susijusiems asmenims.

90. Už Asociacijos lėšų ir jos turto kaupimą bei naudojimą, taip pat už Asociacijos turto valdymą ir disponavimą juo atsakinga Asociacijos valdyba.

91. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas gali nustatyti disponavimo Asociacijos turtu bei lėšomis reglamentą.

92. Asociacija už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu.

93. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

94. Asociacijos finansinę veiklą koordinuoja ir prižiūri Asociacijos valdyba.

95. Asociacijos turto naudojimą bei finansinę veiklą tikrina revizorius, kurį renka visuotinis narių susirinkimas trejų metų laikotarpiui iš Asociacijos narių. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis auditoriaus kvalifikaciją. Jeigu tokių asmenų Asociacijos narių tarpe nėra, sudaroma audito paslaugų sutartis su fiziniu ar juridiniu asmeniu, turinčiu teisę teikti audito paslaugas.

96. Revizorius (auditorius) privalo:

96.1. tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės - buhalterinės veiklos dokumentus;

96.2. visuotinio narių susirinkimo arba valdybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius - buhalterinius patikrinimus;

96.3. artimiausiame visuotiniame Asociacijos narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

96.4. visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos metinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.

97. Revizorius (auditorius) privalo saugoti Asociacijos paslaptis, kurias sužino tikrindamas Asociacijos veiklą.

98. Revizorius (auditorius) už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

99. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Asociacijos veiklą.

100. Asociacijos valdymo organai privalo pateikti kontrolės institucijoms bei įstaigos įstatuose nustatytiems finansinės veiklos kontrolės subjektams jų reikalaujamus Asociacijos dokumentus.

 

XI. REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

 

101. Asociacija reorganizuojama visuotinio susirinkimo sprendimu.

102. Asociacija gali būti reorganizuota šiais būdais:

102.1. jungiant su kitomis asociacijomis;

102.2. skaidant į kelias asociacijas.

103. Reorganizuojant Asociaciją būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki visuotinio narių susirinkimo, Asociacijos valdybai turi pateikti revizorius (auditorius).

104. Reorganizuotos Asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios Asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato visuotinis narių susirinkimas. Reorganizuotos Asociacijos registruojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

105. Asociacijos likvidavimo pagrindu gali būti:

105.1. visuotinio narių susirinkimo sprendimas;

105.2. teismo sprendimas likviduoti Asociaciją.

106. Valdymo organas ar institucija, nusprendusi likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus likvidatorių Valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti Asociaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius.

107. Apie Asociacijos likvidavimą ar reorganizavimą turi būti paskelbta viešai.

108. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo surašyti likvidavimo aktą, išregistruoti
Asociacij
ą, grąžinti pažymėjimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

109. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, naudojamos
valdymo organo, pri
ėmusio sprendimą likviduoti Asociaciją, nustatyta tvarka. Jos nariams gali būti grąžinami tik stojamieji įnašai.  

 

XII. Baigiamosios nuostatos

 

110. Šiuose įstatuose nepatarti klausimai sprendžiami Asociacijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

111. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Nauja Asociacijos įstatų redakcija patvirtinta 2010 m. kovo mėn. 5  d. visuotinio narių susirinkimo sprendimu.